Martin MAC Allure™

ROZŠIRUJEME NAŠU PONUKU :

MAC Allure Profile

MAC Allure Wash PC

1 lúč,7 segmentov,farebné kombinácie bez limitov


 

SOFTVÉR PRE VAŠU SVETELNÚ SHOW !

RESOLUME 6  REALIZZER 3D

softvérové riešenia a media server

ELATION PROFESSIONAL LIGHTING

Predstavujeme nový rad kvalitných profesionálnych svetiel a špeciálnych svetelných efektov firmy ELATION PROFESSIONAL®

Elipsoidný LED profilový reflektor MARTIN ELP

Elipsoidný LED profilový reflektor MARTIN ELP je dispozícii je v dvoch verziách:

  • ELP WW (Warm White) a ELP CL (Color Light)

Stojany KUZAR

-  zastupuje firmu KUZAR pre Slovensko

-  renomovaná španielska firma viac ako 15 rokov na trhu

-  vyrába profesionálne teleskopické stojany pre svetelnú a zvukovú techniku

-  špičková kvalita so všetkými EU certifikátmi za výborné ceny

PREDSTAVUJEME PRODUKTY MARTIN

KEĎ VAŠA SVETELNÁ SHOW ZOSTANE NEZABUDNUTEĽNÁ ...

OCHRANNÉ RÚŠKA

RESPIRÁTORY FFP2 ZA CENU 1,50 €

PREDAJ S 0% DPH !

U NÁS IHNEĎ K ODBERU AJ VO VÄČŠOM MNOŽSTVE !

CAMEO ROOT PAR SÉRIA - NÁVRAT KU KOREŇOM
  • SOFISTIKOVANÉ PROFI RIEŠENIA PRE MENŠIE PODUJATIA
  • NADŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI - OLED DISPLAY, EZchase® DMX DELAY
VAŠE OBJEDNÁVKY VYBAVUJEME NEPRETRŽITE !

SME TU PRE VÁS AJ POČAS LOCKDOWNU !

VOLAJTE : +421 949 171 404

MAILUJTE : ucto@adamasyn.sk

UŽ ČOSKORO V NAŠEJ PONUKE !

ELATION PROFESSIONAL PRIPRAVUJE UVIESŤ NA TRH ĎALŠIE NOVÉ, INOVATÍVNE PRODUKTY V KRYTÍ IP 65.

SLEDUJTE NAŠU PONUKU !

SLEDUJTE ŽIVÉ VYSIELANIE

SLEDUJTE ZAUJÍMAVÉ ŽIVÉ VYSIELANIA O PRODUKTOCH ELATION LIGHTING

SLEDUJTE ZAUJÍMAVÉ LIVE STREAMY NA

Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Dodávateľ:

ADAM a SYN s.r.o.

Jeséniova 3/a

831 01 Bratislava

IČO: 35 842 130

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27186/B

dodávateľ je platcom DPH

(ďalej aj "dodávateľ")

Kontaktné údaje

Telefon: 02/54653511

E-mail: adamasyn@adamasyn.sk

Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 2370 9525   banka: Tatrabanka

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov, ponúkaných na webovej stránke predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom ich ďalšieho predaja alebo za iným obdobným účelom s cieľom dosiahnuť zisk má status podnikateľa, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich webových stránkach.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe e-mailovej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Objednávka

1. Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti: 
• označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
• označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
• druh, názov, prípadne kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a predajnú cenu produktu, 
• množstvo požadovaných kusov produktov, 
• vybraný spôsob platby, 
• vybraný spôsob dodania tovaru, adresa pre dodanie tovaru a v prípade konkrétnej požiadavky aj termín dodania, 
• potvrdenie prečítania a súhlas s Obchodnými podmienkami firmy.

2. Riadne vyplnená objednávka je považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na webovej stránke predávajúceho vrátane ceny, je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové, resp. dopravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú: 
• voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na e-mailovej objednávke, 
• prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.
Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.

V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, predávajúci oznámi termín jeho dodania v potvrdení objednávky.

2. Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska: 
• Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 48 hodín od expedície tovaru. 
• Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby alebo zaplatí predom bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu.
• Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

3. Obmedzenie hmotnosti. V prípade, ak hmotnosť jedného kusu tovaru z objednávky presiahne 50 kg a dĺžku 175cm, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

4. Miesto plnenia. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

5. Náklady na dodanie tovaru, dopravné. K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné. Výška dopravného je stanovená v potvrdení objednávky. Predávajúci pri osobnom odbere tovaru vo firme dopravné neúčtuje.

Ceny dopravného sa stanovujú podľa platných cenníkov dopravných spoločností, závisia od váhy a objemu zásielok, pričom minimálne dopravné je 5,50 EUR bez DPH teda 6,60 EUR s DPH.

6. Spotrebiteľské zmluvy odstúpenie od zmluvy

1. Ak je predaj tovaru uskutočnený na základe zmluvy na diaľku, t.j. zásielkový predaj tovaru uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

2. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

 3. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa v originálnom obale, pričom pri jeho otváraní maximálne dbá, aby sa nepoškodil. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

4.  Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

a) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 50% ceny tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka, resp. zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno ďalej predať ako nový (ak tovar je použitý, poškodený, alebo neúplný).

b) Ak je vrátený tovar natoľko poškodený, že sa nedá opraviť a nemožno ho už ďalej predať, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 100% ceny tovaru s DPH.

5. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom webových stránok alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a kupujúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7. Záruka. Servis.

1. Predávajúci poskytuje na tovar zákonnú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručné podmienky sú podrobne rozpísané v Záručných podmienkach firmy Adam a syn s.r.o. Záručnú reklamáciu si môže kupujúci uplatniť v sídle firmy predávajúceho.

2. Predávajúci poskytuje servis na tovar v sidle svojej firmy.

3. Po oznámení zákazníkovi o ukončení opravy, má zákazník 30 dní na vyzdvihnutie svojho zariadenia z opravy. Po uplynutí tejto lehoty má firma ADAM A SYN s.r.o. nárok  účtovať si 5,-€ bez DPH skladné za každý deň skladovania za každé jedno zariadenie.

4. Pokiaľ si zákazník nevyzdvihne veci z opravy  ani do 6 mesiacov od oznámenia ukončenia opravy, má firma ADAM A SYN s.r.o. nárok tieto veci zlikvidovať, alebo predať, ak sa dá, bez ďalšieho oznamovania zákazníkovi,  z dôvodu obmedzených skladových priestorov.

8. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

2. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

4. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“)  a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

9. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú verejne dostupné na jeho webovej stránke ako aj priamo v jeho kamennej predajni a platia až do odvolania.

                                                                                                         ADAM A SYN s.r.o.